Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon 200 Vlaams-Brabanders lijden aan jongdementie. Nieuw onderzoek onderstreept het belang van mantelzorg

Posted on vr, 10/14/2016 - 09:36 by Monique Swinnen

Woonzorgnet Dijleland, KU Leuven en UZ Leuven voerden, op vraag van de provincie Vlaams-Brabant, een studie uit naar jongdementie, in relatie met mantelzorg.

Jongdementie onder de loep
 
De aandacht voor dementie stijgt. In de media, in gesprekken onder vrienden en collega’s, iedereen kent wel iemand die ermee te maken heeft. Dat dementie ook mensen kan treffen onder 65 jaar is minder geweten.
 
Het gaat vaak om mensen die werken en thuiswonende kinderen hebben. Hun gezinsleven wordt zwaar op de proef gesteld. Hoe vaak komt dit voor? Hoe komt men tot de diagnose? Wat zijn de specifieke noden van deze mensen en hun familie?

Om op deze en andere vragen een antwoord te vinden, klopte Woonzorgnet Dijleland aan bij Lucas KU Leuven, UPC KU Leuven en UZ Leuven. Met steun van de provincie Vlaams-Brabant werd een onderzoek gestart waarbij onderzocht werd om hoeveel mensen het gaat en gekeken werd naar de beleving van de betrokkenen en hun mantelzorgers. 

De belangrijkste resultaten van de studie:

Jongdementie komt per definitie voor bij mensen jonger dan 65 jaar. In Vlaams-Brabant komt dit voor bij 80 tot 200 mensen. De eerste symptomen doen zich voor op een gemiddelde leeftijd van 53 jaar. Twee derde zijn vrouwen. Bij twee derde doen zich gedrags- en stemmingsstoornissen voor zoals agressie en depressie. Eén derde heeft geen partner of kinderen. Deze hebben weinig of geen directe steunfiguren en doen vaker een beroep op een woonzorgcentrum of de thuiszorg.
 
Ongeveer de helft woont nog thuis. Dat legt een behoorlijke druk op de families op een leeftijd dat mensen nog beroepsactief zijn en vaak opgroeiende kinderen hebben. Ondanks het groeiend aantal initiatieven voor deze doelgroep,

Tags: 

posticon Stijgende vraag naar gezondheidszorg

Posted on ma, 10/03/2016 - 10:54 by Monique Swinnen

Hoe is het gesteld is met de gezondheid  van de Vlaams-Brabanders? En met het zorgaanbod in onze provincie? Zijn er verschillen met de rest van Vlaanderen? Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? De provincie Vlaams-Brabant bundelt alle gegevens over gezondheid in Vlaams-Brabant in een nieuwe publicatie.

Toegang tot een goede gezondheidszorg is voor elke Vlaams-Brabander een basisrecht. Het wegwerken van de gezondheidskloof is daarom één van de speerpunten van ons gezondheidsbeleid.
Maar om een goed beleid te kunnen voeren, moet men voldoende gegevens en cijfers verzamelen over de situatie. De provincie Vlaams-Brabant bracht daarom de cijfers over gezondheid samen in een nieuw dossier.
Deze cijfers brengen duidelijk in kaart waar de uitdagingen liggen. Door beleidsmakers en zorgverstrekkers hiervan bewust te maken, kunnen gerichte stappen gezet worden om gezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen. 

 

De belangrijkste cijfers zijn:

  • In Vlaams-Brabant wordt een man gemiddeld 78,5 jaar en een vrouw 81,1 jaar. 
  • De belangrijkste doodsoorzaken zijn hart-en vaatziekten, en kanker, samen goed voor 60% van alle sterftes. 
  • Bij 75-plussers zijn hart-en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaken, bij de jongere leeftijdsgroepen is dat kanker.
  • Er zijn relatief weinig sterftes door kanker in residentiële gemeenten zoals Kraainem, Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem. 
  • Er is opvallend veel sterfte door kanker in gemeenten als Liedekerke, Machelen en Kappelle-op-den-Bos, vaak gemeenten met een industrieel verleden. 
  • 15% van de kinderen kampt met overgewicht. In sommige gemeenten van Oost-Brabant loopt dit aandeel op van één op de vijf onderzochte leerlingen. Deze cijfers lijken sterk samen te gaan met de cijfers van het gemiddelde opleidingsniveau: hoe lager het opleidingsniveau, hoe hoger de kans op overgewicht
  • 40% van de kinderen en jongeren gaat geregeld naar de tandarts
  • 10% van de 75-plussers gaat geregeld naar de tandarts 

 

Stijgende en veranderende vraag

In de eerste plaats wordt verwacht dat de vraag naar gezondheidszorgen in de komende jaren nog sterk zal toenemen. 

De belangrijkste reden hiervoor is de vergrijzende bevolking: het aandeel 75-plussers in Vlaams-Brabant zal tussen 2015 en 2030 toenemen met 30% en het aandeel 65-plussers met 33,3%. Terwijl de totale bevolking maar met 7% zal stijgen. Daarenboven stijgt de levensverwachting nog steeds. De afgelopen 20 jaar steeg de levensverwachting met twee jaar voor vrouwen en drie jaar voor mannen. De levensverwachting neemt dan wel toe, maar dit betekent niet dat het hier automatisch om gezonde levensjaren gaat. Meer dan vier op de tien 75-plussers beschouwen hun gezondheid als slecht tot redelijk. Meer dan de helft van de 75-plussers lijdt bovendien aan een chronische aandoening. 

Niet alleen zal de vraag naar zorg dus toenemen, maar de veranderende samenstelling van de bevolking zal ook zorgen voor een verandering van de vraag. Aan de ene kant zal binnen de curatieve geneeskunde de nadruk meer en meer komen te liggen op ouderdomsgebonden ziekten en de noden waar ouderen mee kampen. Aan de andere kant kan dit leiden tot een grotere focus op gezond ouder worden. Ook de preventieve zorg zal dus aan belang winnen.

 

Nood aan arbeidskrachten

De federale erkenningsgegevens geven aan dat momenteel het aantal huisartsen, specialisten, tandartsen en kinesitherapeuten die in Vlaams-Brabant wonen iets hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. Zorgkundigen en verpleegkundigen wonen op hun beurt gemiddeld iets minder in Vlaams-Brabant. 

 

Tegelijk met de toenemende vraag naar gezondheidszorg, zal ook de vraag naar arbeidskrachten in de sector stijgen. Meer nog dan deze vraag naar uitbreiding, zal ook de vervangingsvraag toenemen. Ook de werknemers in de zorgsector verouderen immers en naderen de pensioneringsleeftijd snel. Volgens de gegevens zal in het komende decennium ongeveer de helft van de huisartsen en tandartsen, een derde van de apothekers en verpleegkundigen en een kwart van de kinesitherapeuten en zorgkundigen uit Vlaams-Brabant de arbeidsmarkt verlaten. Om aan deze nood naar arbeidskrachten te voldoen is het dus van belang dat de instroom in de sector voldoende hoog blijft. Het aantal studenten dat momenteel een opleiding in een zorgrichting volgt, stijgt. Volgens de schoolverlatersonderzoeken van de VDAB vinden de afgestudeerden uit deze richtingen ook vlot werk.

 

Oog voor socio-economische verschillen

Studies tonen telkens opnieuw aan dat personen die lager op de sociale ladder staan, een slechtere gezondheid hebben. Ook in dit dossier vonden we een verband tussen gemeenten met een lager gemiddeld opleidingsniveau of inkomen en meer chronische aandoeningen, een slechtere gezondheid en een kortere levensverwachting.

Tags: 

posticon Inclusieve kinderopvang "De Bal" voor kindjes met en zonder handicap

Posted on wo, 09/21/2016 - 22:47 by Monique Swinnen

Balanske, het Activiteitencentrum voor kinderen met een handicap in Sint-Joris-Winge, is een nieuwe afdeling geopend. Het kinderdagverblijf De Bal streeft naar een mix van gezonde kinderen en kinderen met een extra zorg.


 

Over de kinderopvang van kinderen met extra zorg werd door de directie van Het Balanske heel lang nagedacht. Nu kan, na een proefperiode van enkele maanden, gestart worden met de opvang van 22 kinderen in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte in het centrum. Er is plaats voor twee derde gezonde kinderen en een derde kinderen die bijzondere zorg en opvang nodig hebben.

“De weg naar deze opening was lang. We zochten naar een professionele omkadering om de opvang zoveel mogelijk gesubsidieerd te krijgen”, zegt Bert Van der Stappen, directeur van het centrum.

De provincie Vlaams-Brabant heeft hiervoor een cofinanciering van 30.000 euro voorzien.

Tags: 

posticon 40.000 euro voor dagopvang ouderen in Orleanshof in Aarschot

Posted on ma, 09/19/2016 - 12:39 by Monique Swinnen

Op 17 september opent de residentie en het lokaal dienstencentrum Orleanshof in Aarschot haar deuren. De provincie Vlaams-Brabant trok 40.000 euro uit voor de inrichting van dit lokaal dienstencentrum.    

Door de vergrijzing van de bevolking wordt de groep 75-plus steeds groter. De meeste 80-plussers hebben een sociaal netwerk en trekken zich goed uit de slag. Maar de groep die zorg nodig heeft groeit. Het risico op vereenzaming stijgt met de leeftijd, en het zorgaanbod groeit trager. Daarom stimuleren we initiatieven die dagbesteding voor  ouderen organiseren met investeringssubsidies.

Tags: 

posticon Thuis in taal

Posted on zo, 09/18/2016 - 14:24 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant lanceert het project ‘Thuis in taal’. Hiermee gaat de provincie het voorlezen in de thuistaal bevorderen. Een taalrijke omgeving is, ook voor jonge kinderen, erg belangrijk voor het leren van het Nederlands.

De provincie Vlaams-Brabant liet koffers met voorleesmateriaal in andere talen samenstellen. 

Samen met meertalige voorleesmomenten en voorleesworkshops in de bibliotheken van Diest, Halle, Leuven, Tienen en Vilvoorde, zijn het de concrete acties van het project ‘Thuis in taal’.
‘Thuis in taal’ wil anderstalige ouders de kans bieden om in hun eigen taal voor te lezen aan hun kinderen én ook de Nederlandse taalverwerving stimuleren.

 

Tags: 

posticon Provincie legt mee de eerste steen van vzw Bindkracht

Posted on ma, 07/04/2016 - 09:45 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant gaf de vzw Bindkracht 49.500 euro voor de bouw van het Bindkracht-huis, een kleinschalig woonverband voor personen met een fysieke of mentale beperking te Landen.

We ondersteunen welzijnsorganisaties die vernieuwende projecten uitwerken. Dit zijn kleinschalige, experimentele projecten die met onze duw in de rug kunnen doorgroeien naar een grotere schaal of uitbreiden naar de hele sector. Deze projecten moeten ofwel uniek zijn voor hun sector ofwel elders verworven inzichten toepassen in Vlaams-Brabant.

Vzw Bindkracht wil een geborgen en huiselijke woon-en zorgomgeving aanbieden aan volwassen mensen met een fysieke en/ of mentale beperking. Dit kleinschalig woonverband is uniek omdat ze de kracht halen uit de verbinding tussen de bewoners, hun netwerk, het personeel, vrijwilligers,  inwonende bewonershulpen en de ruimere maatschappij.

Tags: 

posticon Opening Zorgcirkels Jongdementie

Posted on do, 06/16/2016 - 10:16 by Monique Swinnen

Er zijn 7 zorgcirkels jongedementie, die samen inspelen op de ondersteuningsnood van gezinnen die getroffen worden door jongdementie. Het ontmoetingshuis is er één van. De andere zijn: sterke eerstelijnszorg, zorgbegeleider, dagcentrum, woonunit, buddy-werking, vorming en een ontmoetingsgroep.  Bij dit initiatief zijn 13 partners betrokken.

Het ontmoetingshuis vormt "de lijm" tussen deze zorgcirkels en wordt de centrale en gemakkelijk toegankelijke plaats waar de zorgbegeleider aan huis, de buddywerking, de casusbesprekingen met familie en professionals, de lotgenotencontacten, de mantelzorggroepen, de activiteiten voor en door personen met jongdementie en alle vormingsinitiatieven een plaats vinden. Voor families met dementie wordt het ontmoetingshuis dé plaats waar ze terecht kunnen voor activiteiten, informatie, ondersteuning, begeleiding en ontmoeting. Door de deelnameprijs voor een dag vol zinvolle activiteiten zeer laag te houden, verlagen we de drempel en beogen we dat personen met jongdementie veel sneller toegang vinden tot het zorgaanbod.
Provincie Vlaams-Brabant heeft voor dit project een subsidiebedrag van 24.750 € gegeven.

Meer info kan je vinden in de brochure Dementie, u staat er niet alleen voor
De uitgebreide adressen en info over de diagnosestelling en hulpverlening konden we niet in een brochure opnemen, maar bevinden zich wel in de sociale kaart. Als aanvulling op de brochure is er een webapplicatie ontwikkeld die alle sociale kaart fiches bundelt en op een overzichtelijke manier presenteert: www.vlaamsbrabant.be/wegwijsdementie

Pagina's