Het gebouw zal de scouts van Averbode, maar ook andere verenigingen en de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem een volwaardige ontmoetingsplaats bieden. Verenigingen zijn de hoekstenen van het gemeenschapsleven. Een goede accommodatie voor hen bevordert de dynamiek in onze dorpen. Dit project valt onder het thema Leefbare dorpen, één van de pijlers van het plattelandsbeleid in het Hageland.

In 2018 verdwijnt immers de populaire zaal Familia in Averbode. De gebouwen in de Prelaatstraat werden verkocht. Slecht nieuws voor de inwoners en talloze verenigingen, want zij moeten hierdoor op zoek naar een nieuw onderkomen. Ook de scouts van Averbode hebben nood aan een nieuwe accommodatie. Ze behuizen in de Boonstraat een lokaal dat niet voldoet op vlak van comfort, veiligheid en capaciteit.

Het scoutscomité stelde in samenspraak met de verenigingen van Averbode een plan op voor een nieuwbouw die zowel de eigen noden, als die van de verschillende verenigingen dekt.
De hiervoor opgerichte vzw Weefbosch zal het bouwproject in goede banen leiden en nadien instaan voor het beheer en de uitbating van de lokalen.

De verouderde scoutslokalen maken plaats voor een duurzaam multifunctioneel gebouw met vaste stek voor de Scouts Averbode. Hierbij zal ook ingezet worden op de ontwikkeling van jeugdvakanties en verblijfstoerisme in het Hageland.Met het wegvallen van de zaal Familia zorgen de nieuwe lokalen ook voor continuïteit in de werking van heel wat andere verenigingen. Verder vormt deze site een versterking van het bredere de Merode-project en zal het kunnen ingezet worden bij piekmomenten voor tal van activiteiten om en rond de abdij van Averbode.

De school De Vlindertuin wordt één van de vele gebruikers van het nieuwe gebouw. Zij zullen de nieuwe lokalen gebruiken voor tal van schoolactiviteiten, thematische natuuractiviteiten en workshops.

De bouwwerken worden eind 2019 afgerond. Het multifunctionele gebouw in de Boonstraat zal een oppervlakte hebben van 650m². Op het gelijkvloers zijn een keuken en vier polyvalente zalen die van elkaar gescheiden kunnen worden. Op de eerste verdieping komen acht lokalen voor de scouts.

Het bouwproject wordt gedragen door de hele dorpsgemeenschap en krijgt dan ook de steun van heel wat partners en sympathisanten; financiële steun van de Norbertijnenabdij en de parochie, crowdfunding door lokale verenigingen, ouders die hun steentje bijdragen, een inbreng van 150.000 euro door het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem.

Het initiatief werd ook als plattelandsproject door de vzw Weefbosch ingediend bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland en ontvangen LEADER-subsidies van 75.000 euro.

Met de stad  Scherpenheuvel-Zichem sloot de vzw een erfpachtovereenkomst af voor de gronden waarop de lokalen komen.