Op donderdag 7 juni organiseerde we een infoavond over het provinciaal waterbeleid en de maatregelen die de provincie neemt tegen wateroverlast, en over wat inwoners zelf kunnen doen om schade bij overstromingen te vermijden.

Dit infomoment kwam zeker niet ongelegen, want een week ervoor nog- op vrijdag 1 juni - kreeg Rillaar na een wolkbreuk te maken met ernstige wateroverlast. Maar ook voordien al kampte Rillaar meermaals met modder- en wateroverlast.

De 250 aanwezigen werden in de kerk te woord gestaan omdat de zaal te klein was.

Eerst schetste ik hoe de provincie haar ruim 67 kilometer waterlopen op Aarschots grondgebied dagelijks beheert en onderhoudt, en onderstreepte hierbij het belang van het vrijhouden van de vijfmeterstrook, zodat de beken toegankelijk zijn voor de aannemers die de opdracht uitvoeren.

Ook lichtte ik hierbij toe wanneer herstellingswerken aan de waterlopen noodzakelijk zijn. Zo verrichte de provincie de laatste twee jaar op acht locaties herstellingswerken aan de Grote Motte en de Wielantsvliet.

Ook ging er aandacht naar hoe de provinciale erosiecoördinator Aarschot ondersteunt om werk te maken van erosiebestrijdingsmaatregelen. Zo zal in de nabije toekomst de watertoevoer naar de wachtbekkens aan de Marktweg geoptimaliseerd worden. Twee houthakseldammen en grasstroken worden aangelegd, zodat bij hevige regenval meer afstromend water kan gebufferd worden ter hoogte van Biezenhuiskens en de Molenstraat. Via ondersteuning bij de uitwerking van erosiebestrijdingsmaatregelen en de subsidiëring ervan, wil de provincie water en modder zoveel mogelijk op de velden houden.

Daarnaast voorziet de provincie gecontroleerde overstromingsgebieden om aanzienlijke hoeveelheden water te bufferen bij hoogwater: zo werden eerder al buffergebieden ingericht langs de Ossebeek en de Wolfseikloop, en komen er binnenkort nieuwe buffergebieden bij langs de Tieltse Motte in Tielt-Winge en ter hoogte van de autostrade, om er de plaatselijke problemen op te lossen.

Bovendien subsidieert de provincie stad Aarschot aan zes euro per hectare voor de opmaak van een gemeentelijk hemelwaterplan. Hierbij laat de stad - in eerste instantie voor focusgebieden Gelrode en Rillaar - onderzoeken hoe het hemelwater optimaal op te vangen, te bufferen, te laten infiltreren of vertraagd af te voeren. 

En tenslotte wil de provincie ook helpen waar andere maatregelen niet efficiënt blijken om wateroverlast te voorkomen. Eigenaars of huurders kunnen tot 7.500€ (75% van de werkelijke kost) subsidie ontvangen (10.000€ voor gebouwen in collectief gebruik zoals rusthuizen, scholen, …) om hun gebouw te beschermen tegen waterschade bij overstromingen. Dit kan via het plaatsten van waterdichte schotten, opmetselen van verluchtingsgaten, plaatsen van terugslagkleppen… Het voorbereidend studiewerk en advies voert de provincie gratis uit in Aarschot.

In september volgt een infomoment met aannemers die gespecialiseerd zijn in deze werken

De presentatie van de avond en het reglement zijn online terug te vinden via http://www.vlaamsbrabant.be/waterpreventie

Tags: