Subsidie ‘de Merode prinsheerlijk platteland’ - Oproep 2018

Waarvoor indienen?

Het gebiedsprogramma de Merode heeft als doel de omgevingskwaliteit in de Merode op een duurzame, gebiedsgerichte en samenhangende manier te ontwikkelen. De leidraad daarvoor is het integraal plan de Merode 2012 – 2017. De subsidie ‘de Merode prinsheerlijk platteland’ is een impuls voor projecten of evenementen in het Merodegbebied die via samenwerking tussen verschillende actoren uitvoering geven aan  de pijlers beschreven in het integraal plan de Merode. De algemene en inhoudelijke criteria zijn vastgelegd in het subsidiereglement.

Voor projecten en evenementen in het Merodegebied die één van de vier pijlers van het integraal plan de Merode ontwikkelen of versterken, bedraagt de toegekende subsidie maximum 10.000 EUR.

Wie kan een aanvraag indienen?

Het project/evenement moet gedragen worden door minstens twee organisaties die lid zijn van de Algemene Vergadering de Merode. Eén van de organisaties treedt op als promotor van de subsidie, de andere(n) als copromotor(s). De promotor is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële opvolging van het volledige ingediende project/evenement en is het officiële aanspreekpunt.
Daarnaast kunnen hiermee samen ook andere, externe partners betrokken worden die actief zijn in het Merodegebied, maar geen lid zijn van de Algemene Vergadering de Merode.

Stappenplan van idee tot goedkeuring

  1. Indien gewenst, kan je je project- of evenementidee voor indiening aftoetsen bij het Merodeteam. Contacteer daarvoor de algemeen coördinator via laurien.danckaerts@provincieantwerpen.be. Dit is geen verplichte stap.
  2. Vul het aanvraagformulier voor het project of evenement in en dien het in via e-mail bij de algemeen coördinator de Merode op info@demerodeonline.be en laurien.danckaerts@provincieantwerpen.be ten laatste op 14 september 2018.
  3. Toekenning en uitvoering
    Een expertenpanel stelt een advies op over de toekenning van de subsidie. De Raad van Bestuur de Merode beslist over de toekenning van de subsidie en bepaalt het bedrag ervan. Uitsluitsel over mogelijke goedkeuring van de subsidie volgt begin december. Het project/evenement wordt uitgevoerd binnen een termijn van twee jaar vanaf de toekenning van de subsidie.

In bijlage vind je het subsidiereglement en de aanvraagformulieren voor een project en een evenement.

Tags: