Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Herdenking neergestort vliegtuig in Langdorp 1943

Posted on za, 06/21/2014 - 00:00 by Monique Swinnen

Herdenking neergestort vliegtuig in Langdorp 1943

Koninklijk Verbond der Veteranen van Koning Leopold III herdenkt neergestort vliegtuig in Langdorp 1943.

Bloemenruikers voor de bemanningsleden
Na de kerkdienst volgde een serene hulde op het ereperk van het kerkhof waar de zeven bemanningsleden van het neergestorte vliegtuig begraven liggen. Brgemeester André Peeters, vertegenwoordigers van de ambassades van Australie, Nieuw-Zeeland, Denemarken en Engeland, en tal van andere personaliteiten legden bloemenruikers neer bij het ereperk: Luitenand-Kolonel Stafbrevethouder Van Genechten namens het ministerie van Landsverdediging, Major Jesper Lyngholm, Danish Military Respresentative Lt. Gen. Kiersgaard, Mrs. Jana Kralikova en Rebecca Villareal namens de Australische ambassade, OCMW-voorzitster Julie Mellaerts namens de ambassade van Nieuw-Zeeland, gedeputeerde Monique Swinnen namens de provincie Vlaams-Brabant en David Curry, vertegenwoordiger van de 208 Squadron Association.

posticon Oudervriendelijk sportpark

Posted on vr, 06/20/2014 - 14:31 by Monique Swinnen

Sportpark Kortenaken Europees project voor plattelandsontwikkeling LEADER Hageland+

Nabij de sporthal in Kortenaken opende een outdoor sportpark. Het sportpark kadert in het project ‘Oudervriendelijk Kortenaken’, dat steun kreeg van Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant.

Het project gaat veel ruimer dan het outdoor sportpark. Met ‘Oudervriendelijk Kortenaken’ wil de gemeente een aangename leefomgeving creëren voor senioren. Door deze ‘zilveren generatie’ te laten sporten op hun maat, moeten ze minder snel terugvallen op de diensten van een rusthuis. Zo kunnen we er onder meer voor zorgen dat mensen langer en op een aangename manier kunnen genieten van hun thuis.

Het project ‘Oudervriendelijk Kortenaken’ van het OCMW van Kortenaken kreeg dankzij de tussenkomst van de provincie Vlaams-Brabant 87.000 euro subsidies via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER Hageland+.

posticon Steun Mantelzorg

Posted on vr, 06/20/2014 - 14:10 by Monique Swinnen

In Vlaams-Brabant zorgen meer dan 100.000 mantelzorgers voor hun chronisch zieke partner, hun bejaarde (schoon)moeder/vader, hun kind met een handicap of hulpbehoevende vriend(in). Dankzij mantelzorgers kunnen duizenden mensen in hun vertrouwde omgeving blijven. De provincie subsidieert daarom zes mantelzorgprojecten voor een totaal van 50.500 euro

‘De informele zorg waarbij mensen zorgen voor een dierbare, wordt door de mantelzorgers als evident ervaren en men voelt zich geen mantelzorger of kent het woord niet. Men weet vaak niet dat men ondersteuning kan krijgen, bijvoorbeeld een mantelzorgpremie, zorgverzekering of mantelzorgvereniging. We willen hier meer aandacht voor’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.

De provincie wil mantelzorg zichtbaar maken en mantelzorgers ondersteunen. Daarom moedigde ze mantelzorgorganisaties om projecten die mantelzorgers helpen in te dienen. De volgende zes projecten werden gesubsidieerd met 50.500 euro.

DEMENTIE VROEGTIJDIG HERKENNEN - 8.000 euro
Vzw Okra organiseert een voordrachtenreeks rond het vroegtijdig herkennen van beginnende dementie. De lezingen gaan niet alleen om vorming en sensibilisering,  maar roepen ook op om gepast (mild) om te gaan met de doelgroep, in houding en in taalgebruik. De Okra-afdelingen worden ook aangemoedigd om mensen met (beginnende) dementie zo lang mogelijk te betrekken bij de reguliere werking van de vereniging.

VERVOER VOOR NACHTOPPASSERS – 8.000 euro
Het project Nachtzorg Halle-Vilvoorde vervoert vrijwilligers die als nachtoppas willen werken in de Vlaamse rand en in de landelijke gemeenten. Op die manier kunnen heel wat extra cliënten uit Vlaams-Brabant nachtoppas krijgen en worden de mantelzorgers ontlast. De vereniging kreeg ook vroeger al een subsidie, die nu wordt verlengd.

BROCHURE GRENZEN STELLEN – 10.000 euro
Voor onbepaalde duur intensieve zorgtaken opnemen, kan erg zwaar zijn. Soms wordt het evenwicht draaglast-draagkracht zelfs verstoord. Ook de zorgbehoevende is daar niet bij gebaat. Steunpunt Thuiszorg wil daarom een brochure ontwikkelen over hoe je je grenzen kunt stellen, met vooral concrete tips voor de mantelzorger.

(GROOT)OUDERS ALS MANTELZORGER – 6.500 euro
Wie over mantelzorg spreekt, denkt vaak in de eerste plaats aan de hulp van kinderen voor hun hulpbehoevende (groot)ouders. Maar ook de omgekeerde situatie komt  vaker voor dan je denkt: (groot)ouders die voor (klein)kinderen zorgen, bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben. Het is een groep die vaak vergeten wordt en met specifieke vragen zit. Vzw Ons Zorgnetwerk wil daarom een brochure maken met getuigenissen en tips over hoe je dergelijke mantelzorg het best aanpakt.

BLINDE VLEKKEN – 8.000 euro
Er zijn in de provincie Vlaams-Brabant nog steeds blinde vlekken waar het moeilijker is om mantelzorgers te bereiken. Vzw Ziekenzorg Leuven heeft een project opgestart om die locaties op te sporen en er een reeks bijeenkomsten te organiseren voor een zo breed mogelijke groep mantelzorgers. Er wordt bij iedere bijeenkomst bijzondere aandacht besteed aan lotgenotencontact: er wordt tijd voorzien waarin de mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten en een praatje maken. Ook dit project kreeg vroeger al ondersteuning van de provincie.

MANTELZORG EN VRIJWILLIGERSWERK 10.000 euro
Mantelzorgers zijn soms onvoldoende vertrouwd met het zorglandschap. Vrijwilligers in de plaatselijke Ziekenzorg-afdelingen spelen een belangrijke rol als brugfiguren en kunnen mantelzorgers helpen in hun zoektocht naar hulp en ondersteuning. Vzw Ziekenzorg Sint-Michielsbond ontwikkelt een concreet hulmiddel in de doorverwijzing.

posticon Fietskaart 'Natuurstenen uit de Getevallei'

Posted on vr, 06/20/2014 - 09:31 by Monique Swinnen

Natuurstenen uit de Getevallei - Fietskaart vlaams-brabant

 

De lancering van de fietsroute 'natuurstenen uit de Getevallei' is de afsluiter van het project 'Natuurstenen uit het Hageland' waar de Regionale Landschappen Noord- en Zuidhageland de afgelopen jaren hebben gewerkt aan een verhaal achter de stenen. Tijdens de pittige fietsroute ontekt men de Gobertangsteen en het kwartsiet van Tienen, de typisch gesteenten uit de Getevallei. Ze komt door idyllische beekvalleitjes, davert op kasseistroken - in kwartsiet - en passeert langs de mooiste uitkijkpunten. Onderweg komt natuursteen op verschiilende manieren aanbod: in de muren van oude gebouwen, in kasseiwegen, holle wegen en als keien op de akkers. 

posticon Responsibly Fresch, duurzame ontwikkeling

Posted on do, 06/19/2014 - 15:37 by Monique Swinnen

De Belgische groente- en fruitveilingen zetten gezamenlijk hun weg van duurzame ontwikkeling verder. Twee jaar geleden, in februari 2012, lanceerden zij het collectief duurzaamheidskeurmerk Responsibly Fresh. Ondertussen hebben de initiatief nemende veilingen - Belgische Fruitveiiing, BelOrta, Limburgse Tuinbouwveiling, REO Veiling en Veiling Hoogstraten - samen met de aangesloten producenten, hun inspanningen ononderbroken verder gezet. De certificaten werden behaald en hernieuwd voor charters duurzaam ondernemen en voor specifieke kwaliteitssystemen; gezamenlijk werd gewerkt aan een reeks van duurzaamheidscriteria. Ook veiling Haspengouw heeft zich recent aangemeld voor deelname aan Responsibly Fresh. De details van de geleverde inspanningen zijn samengebracht in het eerste Responsibly Fresh duurzaamheidsrapport. Het rapport werd vandaag door het VBT, in aanwezigheid van de deelnemende veilingen, overhandigd aan de Gedeputeerden voor Landbouw van de Viaamse provincies. De kernpunten werden toegelicht aan pers en stakeholders op het bedrijf van hardfruitteler Piet Porreye in Sint-Truiden. De producent deelde

zijn eigen ervaringen met Responsibly Fresh. De aanwezigen vernamen tevens de eerste readies van Boerenbond voorzitter Piet Vanthemsche. Hij benadrukte in zijn reflectie vooral de sterkte van de collectieve aanpak.

Reeds enkele jaren werkt het Verbond van Belgische Tuinbouwcooperaties (VBT), samen met de aangesloten veilingen aan een duurzaamheidsproject. 

De maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid enerzijds en de veelheid aan labels die specifieke deelaspecten van duurzaamheid belichten anderzijds, liggen hiertoe aan de basis. De veilingen hebben van bij de aanvang ingezet op een proactieve, eigen en collectieve benadering. De aangesloten telers zijn in hun bedrijfssituaties immers even divers als de gevarieerde korf aan groenten en fruit die ze produceren en gezamenlijk vermarkten. Deze verscheidenheid leidt ertoe dat duurzame ontwikkeling niet kan ondergebracht worden in een beperkte set van criteria, maar wordt nagestreefd met een veelheid van middelen en activiteiten. Responsibly Fresh benadrukt dan ook de inspanningen geleverd door het collectief van de betrokken producenten. De veilingen leggen eveneens hun eigen accenten en ook met deze verscheidenheid wil Responsibly Fresh rekening houden en tegelijkertijd de collectieve resultaten bena

drukken.

Veilingen kunnen het duurzaamheidskeurmerk Responsibly Fresh gebruiken indien voldaan is aan drie voorwaarden. Ten eerste, van de individuele producent wordt verwacht dat hij in het bezit is van een geldig certificaat van een kwaliteitssysteem, namelijk Vegaplan of GLOBALG.A.P.. Ten tweede, van de individuele veiling wordt verwacht dat zij beschikt over een certificaat voor een charter duurzaam ondernemen, zoals aangeboden door de provinciale overheden en/of VOKA (Vlaams Netwerk van Ondememingen). De engagementen voor externe initiatieven en de regelmatige, onafhankelijke controles maken Responsibly Fresh transparant en geloofwaardig. Als derde voorwaarde geldt dat de veilingen voor het collectief van hun producenten regelmatig progressie moeten tonen op een set van duurzaamheidscriteria, samengebracht in een collectief dossier.

Van bij de aanvang spitst Responsibly Fresh zich toe op vier thema's - lage impact, biodiversiteit, nabijheid en voedingsspaarzaamheid. Het zijn thema's waarvoor producenten en veilingen reeds heel wat inspanningen hebben geleverd en waar ruimte is voor progressie.

Lage impact: Zuinig omgaan met productiemiddelen en toepassen van goede agrarische praktijken en van geTntegreerde teelttechnieken,

Biodiversiteit: Kiezen voor een gevarieerde teelt en ondersteunen van onderzoek naar nieuwe rassen en teelttechnieken,

Nabijheid: De structuur van de afzetcodperaties zorgt voor een korte, geTntegreerde keten, resulterend in transparante prijsvorming voor producenten, one-stop-shopping voor distributeurs en betaalbare kwaiiteit voor consumenten,

Voedingsspaarzaamheid: Implementeren van doordachte bewaartechnieken, klantgerichte porties en continu inspelen op de marktvraag. 

 

posticon Wisselwerking tussen Vlaams-Brabant en Brussel in kaart

Posted on di, 06/17/2014 - 11:28 by Monique Swinnen

Het nieuwe provinciaal dossier ‘Wisselwerking tussen Vlaams-Brabant en Brussel’ brengt voor het eerst verhuisbewegingen, werk- en schoolpendel en cliëntenstromen in de welzijnsvoorzieningen tussen Brussel en Vlaams-Brabant in beeld. Hierbij werd gebruik gemaakt van bestaande data, maar het Steunpunt sociale planning organiseerde ook een eigen enquête bij de kinderopvanginitiatieven om een zicht te krijgen op de woonplaats van de opgevangen kinderen, iets wat tot nog toe niet gekend was.

Tags: 

posticon Een nieuw gezicht voor Diest

Posted on di, 06/17/2014 - 09:43 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Diest geven een brochure uit over de citadel van Diest. De bedoeling is de mogelijkheden van de site te schetsen met het oog op een herbestemming.Citadel Diest

De citadel staat sinds het vertrek van het eerste bataljon parachutisten in 2011 leeg. De provincie Vlaams-Brabant en de stad Diest zoeken naar een nieuwe invulling voor de site. Deze kan, met haar grote historische en landschappelijke waarde, bijdragen aan het imago van de stad Diest als cultuurhistorische stad en toeristische trekpleister. Daarom moet de nieuwe invulling zorgen voor voldoende publiek en levendigheid.

Onze haalbaarheidsstudie toont aan dat er een groot ontwikkelingspotentieel is op de site. Per deelgebied is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor concrete ruimtelijk invullingen. Zo wordt het paradeplein behouden als grootschalige publieke ruimte. De ligging op wandelafstand van de Grote Markt en de bijzondere schaal bieden tal van mogelijkheden zoals markten, concerten en theatervoorstellingen. De omliggende historische gebouwen bieden ongeveer 10 000 m² die ingevuld kan worden met nieuwe functies. Momenteel wordt er onderzocht of er een jeugdherberg, OCMW-kantoren met een Sociaal Huis en de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst in ondergebracht kunnen worde.

Het verdwenen stadsbastion is door zijn strategische ligging tussen het paradeplein en de stadszijde een belangrijke projectzone. Het uitgangspunt hier is de afbraak van de niet-originele gebouwen en de ontwikkeling van kwaliteitsvolle nieuwe bebouwing die het verdwenen stadsbastion terug in herinnering brengt. De projectzone van het stadsbastion wordt voorbehouden voor het Algemeen Ziekenhuis Diest, waardoor de twee campussen M. Theysstraat en Hasseltsestraat kunnen ondergebracht worden in één campus.

Het stedelijk front is de belangrijkste schakel tussen de historische stadskern en de citadel. Het wachtlokaal zou kunnen dienen als toegangsgebouw en in de toren zouden publieke functies kunnen worden ondergebracht.

Het parkgebied rondom de citadel vormt een belangrijk groengebied in het stadscentrum. Het uitgangspunt is de historische landschapsstructuur te herstellen en het bos om te vormen tot een toegankelijk parkgebied. Er komen routes voor fietsers en voetgangers tussen de citadel met het park en het stadscentrum.

De brochure is onder meer te verkrijgen in het stadhuis van Diest. Men kan ze ook online raadplegen of downloaden via www.vlaamsbrabant.be/de-citadel-van-diest

posticon Opening belevingscentrum WOI in Tildonk

Posted on do, 06/12/2014 - 16:11 by Monique Swinnen
 
Dit jaar wordt de 100ste verjaardag van de start van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Ook in Vlaams-Brabant liet deze oorlog diepe sporen na. In de regionale herinnering van Vlaams Brabant leven vooral de veldslagen aan de Gete en de Dijle en de Duitse represailles in de martelaarssteden Leuven en Aarschot en ook in Zemst. Bovendien had de oorlog overal een zware impact op nagenoeg elk aspect van het dagelijkse leven.

Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog hebben we een Belevingscentrum uitgebouwd in het Ursulinenklooster van Tildonk en twee thematische fietsroutes ontwikkeld langs de Getelinie en Dijlelinie.

Dit project werd gerealiseerd met de steun van Toerisme Vlaanderen en de gemeenten Aarschot, Boortmeerbeek, Geetbets, Haacht, Halen, Herent, Kampenhout, Linter, Rotselaar, Tienen en Zoutleeuw.

 

Pagina's