Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Het compostdoosje

Posted on wo, 03/04/2015 - 16:38 by Monique Swinnen

Landbouwexpertise ten dienste van de privétuinier: "Het compostdoosje"

De Bodemkundige Dienst van België heeft ondertussen reeds 70 jaar ervaring in landbouwkundig onderzoek en voorlichting voor de professionele telers.  Dankzij talrijke proefvelden en de wetenschappelijke opvolging ervan is zeer veel kennis en expertise opgedaan.  Onze land- en tuinbouwers kunnen daar tenvolle van profiteren.  Een concreet voorbeeld dat ik zelf ook heel goed ken is de compostproef die de Bodemkundige Dienst al sedert 1997 heeft aanliggen in Boutersem.  Het is een uitgebreid proefveld ten volle gesteund door de provincie Vlaam-Brabant, waar wordt opgevolgd hoe het organische koolstofgehalte van de bodem kan opgekrikt worden door gebruik ten maken van compost en hoe diezelfde compost  ook nog een nuttige bemestingswaarde heeft.

Ik ben blij te kunnen aankondigen dat de Bodemkundige Dienst deze opgedane kennis ook wil delen met de particuliere tuinier.  Het is prachtig te zien hoe deze wetenschappelijke kennis zo praktijkgericht kan worden toegepast door én professionele land- en tuinbouwers en door particuliere tuiniers.  En al de medewerkers van de Bodemkundige Dienst sparen tijd noch moeite en zetten steeds hun beste beentje voor om de kennis op een eenvoudige wijze uit te dragen.

Tags: 

posticon Een luchtwasser, wat nu?

Posted on di, 06/24/2014 - 15:27 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant geeft een nieuwe brochure uit over luchtwassers. Luchtwassers zijn een hulpmiddel voor varkenshouders om geuremissies te beperken.

Porky Farm Tildonk, een luchtwasser, wat nu?De intensieve veehouderij in Vlaanderen is één van de belangrijkste economische landbouwsectoren. Met ongeveer 2,6% van de varkens en 3,2% van het pluimvee is Vlaams-Brabant de provincie die het minst rijk is aan veeteelt.

Maar onze provincie kent een sterke verstedelijking wat voor specifieke problemen zorgtOnze veehouders moeten boeren met steeds meer buren en moeten daarom meer dan ooit rekening houden met luchtemissies. Daarom investeren we in het project ‘Duurzame aanpak van geuremissies’ om meer kennis te krijgen over geurhinder in de veeteelt.

Duurzame aanpak geurhinder

Via het project ‘Duurzame aanpak van geuremissies’ wordt er meer kennis verkregen over geurhinder in de veeteelt. Haalbare maatregelen en systemen die zowel in bestaande als nieuwe stallen geur kunnen beperken werden in kaart gebracht.

Porky Farm Tildonk, een luchtwasser, wat nu?

De bekomen informatie werd reeds verspreid naar varkens- en pluimveehouders via studiedagen en artikels in vakbladen. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt ook de werking van Vemis, een consortium dat werkt aan kennisopbouw rond luchtemissies in de veehouderij.

Brochure Een luchtwasser, wat nu?

Eén van deze haalbare systemen is de luchtwasser. Een luchtwasser werd ontwikkeld om ammoniak uit

de stallucht te wassen. Niet alleen ammoniak, maar ook geur en fijn stof zullen uit de lucht van de varkensstal gewassen worden. Zo zorgt de luchtwasser voor hoge reductiepercentage van 70 tot 95%. Voor een goede werking van deze systemen is het nodig dat  ze goed onderhouden en opgevolgd worden door de landbouwer en de leverancier.

In de nieuwe brochure ‘Een luchtwasser, wat nu?’ worden de verschillende types luchtwassers aangehaald en wordt er beschreven aan welke wettelijke verplichtingen de landbouwers en leveranciers zich dienen te houden. Met enkele praktijkvoorbeelden wordt gepolst naar de ervaringen van enkele varkenshouders

De basis van deze brochure bestaat uit een studie van bestaande literatuur en wetteksten, een reeks interviews met bevoegde instanties en een aantal bedrijfsbezoeken. Deze brochure werd geschreven door het Innovatiesteunpunt, Inagro en het Vlaams Coördinatiecentrum mestverwerking.

U kan de brochure hier downloaden.

posticon Provincie stimuleert teelt grondwitloof

Posted on di, 06/24/2014 - 09:23 by Monique Swinnen

Grondwitloof is een typische Vlaams-Brabantse groente. Maar grondwitlooftelers worden steeds schaarser. Om de jonge generatie te stimuleren deze stiel verder te zetten, voerden de provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Proeftuin voor Witloof, met Europese steun, een project uit om hen de teelttechnieken aan te leren.

Provincie stimuleert teelt grondwitloofGrondwitloof erkend streekproduct

Grondwitloof is een typisch Vlaams-Brabantse seizoensgroente, verkrijgbaar vanaf september tot mei. Het grondwitloof kreeg twee erkenningslabels: het Europese label Beschermde geografische aanduiding voor Brussels grondwitloof en het Vlaamse label Streekproduct.BE voor Brabants grondwitloof. Deze labels staan garant voor de authentieke, ambachtelijke, duurzame teeltwijze.

Technieken doorgeven aan jonge telers

‘Om kennis en technieken van de oudere generatie telers niet verloren te laten gaan, startten de Nationale Proeftuin voor Witloof en de vzw Brussels Grondwitloof in 2012 het PDPO-project ‘Vlaams-Brabants grondwitloof.EU’. Dit is een plattelandsproject, gefinancierd met Europese, Vlaamse en provinciale financiering. Het project registreerde kennis, teeltmaatregelen en technieken die op de grondwitloofbedrijven zelf aanwezig zijn en moet ze doorgeven aan de jonge generatie grondwitlooftelers. Via interviews met een vijftiental jarenlang ervaren grondwitlooftelers werd informatie verzameld over de productiewijzen in al zijn facetten, zoals wortelteelt, machinepark, forcerie, energiebronnen en bewerkingen vanaf oogsten tot verpakken. De informatie werd verspreid naar startende witlooftelers via een infomomen. Eeen draaiboek komt weldra online’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.

Witloofquiz

In het Witloofmuseum van Kampenhout kunnen groepen, klassen, gezinnen alles ontdekken over de witloofteelt. In kader van het project ‘Vlaams-Brabants grondwitloof.EU’ werd een interactieve quiz gemaakt die bezoekers al spelenderwijs de teelt van witloof leert kennen. Vragen zoals: Waarom plaatst de teler de wortels in het donker? Wat is het ideale zaaitijdstip voor witloof? en Wat is een witloofhybride? zijn slechts enkele vragen die  bezoekers kunnen beantwoorden. Test je kennis en misschien schuilt er in jou wel een witloofteler in spe?

Telen van grondwitloof erkend als Immaterieel Cultureel erfgoed

‘Grondwitloof is reeds erkend als streekproduct, maar via het afgelopen project is het telen van grondwitloof nu ook erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed in Vlaanderen. Een goede zaak, want zo bereiken we opnieuw een ruim publiek’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Het project werd uitgevoerd door de Nationale Proeftuin voor Witloof, de vzw Brussels Grondwitloof, de provincie Vlaams-Brabant, het Witloofmuseum, de gemeente Kampenhout, BelOrta, het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, de Vlaamse overheid, de Provinciale Landbouwkamer, de Vakgroep witlooftelers Vlaams-Brabant (Boerenbond) en het Kenniscentrum duurzame tuinbouw.

Meer info:  www.proeftuinherent.be

posticon Responsibly Fresch, duurzame ontwikkeling

Posted on do, 06/19/2014 - 15:37 by Monique Swinnen

De Belgische groente- en fruitveilingen zetten gezamenlijk hun weg van duurzame ontwikkeling verder. Twee jaar geleden, in februari 2012, lanceerden zij het collectief duurzaamheidskeurmerk Responsibly Fresh. Ondertussen hebben de initiatief nemende veilingen - Belgische Fruitveiiing, BelOrta, Limburgse Tuinbouwveiling, REO Veiling en Veiling Hoogstraten - samen met de aangesloten producenten, hun inspanningen ononderbroken verder gezet. De certificaten werden behaald en hernieuwd voor charters duurzaam ondernemen en voor specifieke kwaliteitssystemen; gezamenlijk werd gewerkt aan een reeks van duurzaamheidscriteria. Ook veiling Haspengouw heeft zich recent aangemeld voor deelname aan Responsibly Fresh. De details van de geleverde inspanningen zijn samengebracht in het eerste Responsibly Fresh duurzaamheidsrapport. Het rapport werd vandaag door het VBT, in aanwezigheid van de deelnemende veilingen, overhandigd aan de Gedeputeerden voor Landbouw van de Viaamse provincies. De kernpunten werden toegelicht aan pers en stakeholders op het bedrijf van hardfruitteler Piet Porreye in Sint-Truiden. De producent deelde

zijn eigen ervaringen met Responsibly Fresh. De aanwezigen vernamen tevens de eerste readies van Boerenbond voorzitter Piet Vanthemsche. Hij benadrukte in zijn reflectie vooral de sterkte van de collectieve aanpak.

Reeds enkele jaren werkt het Verbond van Belgische Tuinbouwcooperaties (VBT), samen met de aangesloten veilingen aan een duurzaamheidsproject. 

De maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid enerzijds en de veelheid aan labels die specifieke deelaspecten van duurzaamheid belichten anderzijds, liggen hiertoe aan de basis. De veilingen hebben van bij de aanvang ingezet op een proactieve, eigen en collectieve benadering. De aangesloten telers zijn in hun bedrijfssituaties immers even divers als de gevarieerde korf aan groenten en fruit die ze produceren en gezamenlijk vermarkten. Deze verscheidenheid leidt ertoe dat duurzame ontwikkeling niet kan ondergebracht worden in een beperkte set van criteria, maar wordt nagestreefd met een veelheid van middelen en activiteiten. Responsibly Fresh benadrukt dan ook de inspanningen geleverd door het collectief van de betrokken producenten. De veilingen leggen eveneens hun eigen accenten en ook met deze verscheidenheid wil Responsibly Fresh rekening houden en tegelijkertijd de collectieve resultaten bena

drukken.

Veilingen kunnen het duurzaamheidskeurmerk Responsibly Fresh gebruiken indien voldaan is aan drie voorwaarden. Ten eerste, van de individuele producent wordt verwacht dat hij in het bezit is van een geldig certificaat van een kwaliteitssysteem, namelijk Vegaplan of GLOBALG.A.P.. Ten tweede, van de individuele veiling wordt verwacht dat zij beschikt over een certificaat voor een charter duurzaam ondernemen, zoals aangeboden door de provinciale overheden en/of VOKA (Vlaams Netwerk van Ondememingen). De engagementen voor externe initiatieven en de regelmatige, onafhankelijke controles maken Responsibly Fresh transparant en geloofwaardig. Als derde voorwaarde geldt dat de veilingen voor het collectief van hun producenten regelmatig progressie moeten tonen op een set van duurzaamheidscriteria, samengebracht in een collectief dossier.

Van bij de aanvang spitst Responsibly Fresh zich toe op vier thema's - lage impact, biodiversiteit, nabijheid en voedingsspaarzaamheid. Het zijn thema's waarvoor producenten en veilingen reeds heel wat inspanningen hebben geleverd en waar ruimte is voor progressie.

Lage impact: Zuinig omgaan met productiemiddelen en toepassen van goede agrarische praktijken en van geTntegreerde teelttechnieken,

Biodiversiteit: Kiezen voor een gevarieerde teelt en ondersteunen van onderzoek naar nieuwe rassen en teelttechnieken,

Nabijheid: De structuur van de afzetcodperaties zorgt voor een korte, geTntegreerde keten, resulterend in transparante prijsvorming voor producenten, one-stop-shopping voor distributeurs en betaalbare kwaiiteit voor consumenten,

Voedingsspaarzaamheid: Implementeren van doordachte bewaartechnieken, klantgerichte porties en continu inspelen op de marktvraag. 

 

posticon Dag van de Aardbei '14

Posted on di, 05/13/2014 - 21:36 by Monique Swinnen

Op zondag 11 mei organiseerde de provincie Vlaams-Brabant, samen met enkel andere partners, de Dag van de Aardbei in het Begijnhof van Diest. Voor de 59ste keer stelden telers de allerfraaiste exemplaren van deze heerlijke rode vrucht voor aan duizenden lekkerbekken.

De aardbeienteelt in Vlaams-Brabant situeert zich voornamelijk in het Hageland waar vooral in vollegrond wordt geteeld. Anderzijds is de overkapte en substraatteelt meer gelokaliseerd in het Pajottenland.

De Belgische aardbei geniet een hoge kwaliteitsreputatie in zowel binnen- als buitenland. Het Belgische product is smaakvol, caloriearm en heeft een sterk imago.

Om de consument kennis te laten maken met alle aspecten van de aardbeien organiseerde de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met enkele andere partners jaarlijks een Dag van de Aardbei. De organisatie vond plaats bij het begin van het aardbeienseizoen en de editie 2014 was op zondag 11 mei in het Begijnhof van Diest. Tijdens deze dag staat de promotie van de Belgische aardbei centraal. Doelgroepen zijn de telers en de consumenten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan aardbeien als streekproduct.

De bezoekers konden genieten van aardbeien in alle vormen, kleuren en geuren. Zo kon men aardbeien proeven in het smaaklabo, op bezoek gaan bij het aardbeienbedrijf van André en Ann Weckx-Coeckelberghs in Scherpenheuvel-Zichem of mee wandelen of fietsen. Verder stond er animatie voor jong en oud op het programma.

De winnaars van de 59ste nationale aardbeiententoonstelling zijn:

1.       Verstreken Kathleen – Nieuwrode (Flair)

2.       Verstreken Kathleen – Nieuwrode (Asia)

3.       Verreckt Gerda – Rillaar (Darselect)

Meer infowww.dagvandeaardbei.be

Tags: 

posticon Koestersterren en gulden bie.

Posted on di, 05/06/2014 - 00:00 by Monique Swinnen

KOESTERSTERREN EN GULDEN BIE VOOR BESTE BIODIVERSITEITSPROJECTEN IN LEUVEN-HAGELAND

Tijdens een ontmoetingsmoment voor organisaties uit het arrondissement Leuven die hebben deelgenomen aan de biodiversiteitscampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt', reikte de provincie Vlaams-Brabant de koestersterren en Gulden Bie voor 2013 uit.

Gemeenten, regionale landschappen, vrijwilligers, natuurouders, verenigingen, scholen en andere deelnemers aan de koesterburencampagne konden via een bevraging projecten nomineren voor de koestersterren. De koesterster is een prijs voor een inspirerende actie ten voordele van de biodiversiteit. Er waren koestersterren te winnen voor communicatie, sensibilisatie en educatie, inventarisatie, terreinacties, nazorg en opvolging en scholen’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.

Dit jaar stond in het teken van de bijEn terecht. Want de bij is immers de belangrijkste natuurlijke helper bij de bestuiving van land- en tuinbouwgewassen en wilde flora. De beste bijenprojecten worden dit jaar bekroond met een Gulden Bie.

Winnaar van de Gulden Bie 2013 is het project ‘Bijenplan Stad Leuven’ van de stad Leuven.

Winnaars van de koestersterren 2013:

In de categorie ‘Communicatie, sensibilisatie en educatie’: het project ‘Gierzwaluw onder dak’ van de Milieuraad van Diest.

In de categorie ‘Terreinacties’: het project ‘Ecologische herinrichting van scouts Diependaal’ van de scouts Gudrun-Eleckerlyc Diependaal uit Herent.

In de categorie ‘Inventarisatie’: het project ‘Onderzoek naar Knautiabij in Vlaams-Brabant’ van Natuurpunt Studie en Aculea.

In de categorie ‘Scholen’: het project ‘Bijencoöperatie Ter Bank’ van de Vrije Basisschool Ter Bank uit Leuven.

Tags: 

posticon Provincie en landbouwers werken samen aan aangenaam platteland.

Posted on ma, 05/05/2014 - 00:00 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant lanceert een wedstrijd die land- en tuinbouwbedrijven beloont als ze hun bedrijf integreren in het landschap. Verder is er een vernieuwde kaart over ‘Boeren met Klasse’. Dit netwerk stimuleert kinderen, jongeren en volwassenen om een hoeve te bezoeken en zo kennis te maken met het echte landbouwleven. Tenslotte kunnen fietsers en wandelaars dit jaar opnieuw gaan picknicken op een land- of tuinbouwbedrijf via ‘Picknick een hoeve’.

De provincie Vlaams-Brabant onderneemt, samen met de land- en tuinbouwers uit de regio, nieuwe stappen om het platteland aangenaam te maken.

Wedstrijd landschapsintegratie

De provincie Vlaams-Brabant verleent al enkele jaren advies aan land- en tuinbouwers die hun bedrijf willen integreren in het omliggende landschap. De provinciale landschapsarchitect zorgt hierbij voor de opmaak van de landschapsplannen.
 

Dit jaar organiseren we, samen met de provinciale landbouwkamer, een wedstrijd om deze landschapsintegratie nog extra te bevorderenEr zijn twee categorieën: één voor reeds gerealiseerde landschapsplannen tussen 2010 en 2014, en één voor nieuwe landschapsplannen. Voor deze twee categorieën stelt de provinciale landbouwkamer in totaal 20.000 euro ter beschikking.
 

Deelnemers voor de 1ste categorie, reeds gerealiseerde landschapsplannen, moeten zich melden voor 1 oktober 2014 bij de provincie. Deelnemers voor de 2de categorie, nieuwe landschapsplannen, kunnen deelnemen aan de wedstrijd door zich ten laatste op 15 juli 2014 aan te melden bij de provincie.

Meer infowww.vlaamsbrabant.be/bloeienderf

Boeren met klasse
Consumenten staan er vaak niet bij stil dat een groot deel van wat we eten van de boerderij komt. De afstand tussen producent en consument is groot en het 'boerenleven' lijkt soms zo ver af.

Via het provinciaal netwerk ‘Boeren met klasse’ willen we deze kloof verkleinen door het brede publiek op een levensechte manier in contact te brengen met het hedendaagse platteland en actieve land- en tuinbouwbedrijven.

Het aanbod van te bezoeken bedrijven breidde dit jaar verder uit en telt nu 72 land- en tuinbouwbedrijven.

Deze 72 bedrijven verschillen van elkaar door hun specialisatie in uiteenlopende teelten en diersoorten. Men vindt er onder meer boerderijen met koeien, varkens, wijngaardslakken of ezels. Er zijn akkerbouwers, fruittelers, wijnbouwers, telers van miniwitloof en sappige druiven. Bovendien leeft elke boerderij volgens de seizoenen en kan men ze gerust tweemaal bezoeken.

Heel wat boerderijen uit het netwerk bieden heerlijke hoeveproducten aan. Proeven hoort er dus ook bij. Op een aantal bedrijven kan men zelf oogsten.

In 2013 hebben de bedrijven uit het netwerk zo’n 22.500 bezoekers ontvangen en rondgeleid.

Het volledige aanbod is gebundeld in een vernieuwde kaart van Boeren met klasse. Deze kan besteld of gedownload worden via www.vlaamsbrabant.be/boerenmetklasse

Pagina's